Fillamentum - produktové informace

Fillamentum - produktové informace

ABS Extrafill:

Materiálový list:

 Technical Data Sheet ABS Extrafill

Prohlášení o shodě:                         

 ABS Extrafill RoHS compliance

Bezpečnostní list:

 MSDS ABS Extrafill

Produktové řada:

 

ASA Extrafill:

Materiálový list:

 Technical Data Sheet ASA Extrafill

Prohlášení o shodě:                         

 ASA Extrafill RoHS compliance

Bezpečnostní list:

 MSDS ASA Extrafill

Produktové řada:

 

CPE HG100:

Materiálový list:

 Technical Data Sheet CPE HG100

Prohlášení o shodě:

 bude doplněno

Bezpečnostní list:

 MSDS CPE HG100

Produktové řada:

 

 

Flexfill 92A Extrafill:

Materiálový list:

 Technical Data Sheet Flexfill 92A

Prohlášení o shodě:

 Flexfill 92A RoHS compliance

Bezpečnostní list:

 MSDS Flexfill 92A

Produktové řada:

 

 

Flexfill 98A Extrafill:

Materiálový list:

 Technical Data Sheet Flexfill 98A

Prohlášení o shodě:

 Flexfill 98A RoHS compliance

Bezpečnostní list:

 MSDS Flexfill 98A

Produktové řada:

 

Nylon CF15 Carbon:

Materiálový list:

 Technical Data Sheet Nylon CF15 Carbon

Prohlášení o shodě:

 bude doplněno

Bezpečnostní list:

 bude doplněno

Produktové řada:

 

 

Nylon FX256:

Materiálový list:

 Technical Data Sheet Nylon FX256

Prohlášení o shodě:

 Nylon FX256 RoHS compliance

Bezpečnostní list:

 bude doplněno

Produktové řada:

 

 

PLA Extrafill:

Materiálový list:

 Technical Data Sheet PLA Extrafill

Prohlášení o shodě:

 PLA Extrafill RoHS compliance

Bezpečnostní list:

 MSDS PLA Extrafill

Produktové řada:

 

PLA Crystal:

Materiálový list:

 Technical Data Sheet PLA Crystal Clear

Prohlášení o shodě:

 PLA Crystal Clear RoHS compliance

Bezpečnostní list:

 bude doplněno

Produktové řada:

 

 

Timberfill:

Materiálový list:

 Technical Data Sheet Timberfill

Prohlášení o shodě:

 Timberfill RoHS compliance

Bezpečnostní list:

 MSDS Timberfill

Produktové řada:

 

 

Vinyl 303 (již brzy):

Materiálový list:

 

Prohlášení o shodě:

 

Bezpečnostní list:

 

Produktové řada:

 

Další již brzy:

Materiálový list:

 

Prohlášení o shodě:

 

Bezpečnostní list:

 

Produktové řada: